ហេតុអ្វីចូលរួមជាមួយយើង?

នៅស៊ីអិមខេយើងមានក្រុមការងារដែលមានការអប់រំខ្ពស់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្តល់ជូននូវជម្រើសឥណទានគ្រប់ប្រភេទដល់អតិថិជន តាមតំរូវការជាក់ស្តែង។

ក្លាយខ្លួនជាអតិថិជនស៊ីអិមខេ លោកអ្នកនឹងមានឱកាសជាច្រើន និងអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើង ជាមួយនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីខ្នាតធំនិងតូចព្រមទាំង សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះគឺដើម្បីនាំអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ទៅដល់គោលដៅនៃជីវិត និងដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជារួមគ្នា។

ជាមួយនឹងឬសគល់របស់យើង ជាអង្គការមួយដែលជួយដល់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ យើងរក្សានូវតម្លៃសហគមន៍និងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសាមគ្គីភាព និងតម្លាភាព។ សព្វថ្ងៃស៊ីអិមខេ មានអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាង 3,000 នាក់មកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច។

នៅស៊ីអិមខេ យើងជឿជាក់ថាផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង គឺជាគន្លឹះក្នុងការជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឱ្យឈានចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មីមួយនៃភាពរុងរឿង  ហើយយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីសម្របសម្រួលដល់អតិថិជនរបស់យើងគ្រប់រូប។