បើកគណនីសន្សំសាមគ្គីភាពដើម្បីជួយទំនុកបំរុងដល់អនាគតរបស់កូនៗអ្នក!

គ្រាន់តែបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌងាយៗ:

 • បើកគណនីគំរោងសន្សំសាមគ្គីភាពជាមួយ ស៊ី អិម ខេ គណនីនេះអាចមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះតែហត្ថលេខារបស់ឪពុកម្តាយរហូតដល់កូនអ្នកមានអាយុ១៨ឆ្នាំ
 • ដាក់ប្រាក់ទៅតាមចំនួនដែលអ្នកចង់ដាក់
 • នៅពេលដែលកូនៗគ្រប់អាយុ១៨ឆ្នាំ ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងអស់រួមទាំងការប្រាក់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅគណនីរបស់កូនៗរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

គណនីសន្សំជួយកុមារសុវត្ថភាព ងាយស្រួល និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ

សុវត្ថិភាព & ភាពងាយស្រួល

 • មានតែឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទើបមានសិទ្ធិគ្រប់គ្របគណនីយរបស់កូនៗ
 • នៅពេលចុងបញ្ចប់កិច្ចសន្យា យោងទៅតាមការចុះហត្ថលេខារបស់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលជាមួយ ស៊ី អិម ខេ ប្រាក់ដើមរួមនិងការប្រាក់ គឺត្រូវបានបញ្ចូល ទៅក្នុងគណនីរបស់កូនៗនៅពេលដែលកូនៗរបស់អ្នកគ្រប់អាយុ១៨ឆ្នាំ
 • អ្នកអាចបញ្ឈប់គណនីសន្សំសាមគ្គីភាពនេះ បានគ្រប់ពេលវេលា មុនពេលដែលក្មេងនោះគ្រប់អាយុ ហើយទទួលបាន ប្រាក់សន្សំរបស់ដោយគ្មានការពិន័យ។

អត្រាការប្រាក់

ស៊ី អិម ខេ ភី​ អីល​ សីុ កម្ពុជានឹងផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ ៤%ក្នុងមួយឆ្នាំ ចំពោះលោកអ្នកដែលមានបំណងចង់បើកគណនីសន្សំសាមគ្គីភាពនេះ។

បើកគណនីសន្សំសាមគ្គីភាពដើម្បីជួយទំនុកបំរុងដល់អនាគតរបស់កូនៗអ្នក

 • ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអប់រំ
 • បើកមុខរបរអាជីវកម្ម
 • សង់គេហដ្ឋាន
 • ចំណាយថ្លៃព្យាបាលជំងឺ
 • និងតំរូវការផ្សេងៗទៀត