គម្រោងប្រចាំខែជាមួយនឹងសេវាដាក់ប្រាក់បញ្ញើ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំនងជួយសម្រេច ឲ្យបាននូវគោលដៅ ហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតរបស់លោកអ្នក។
 • គណនីដំបូងអប្បបរមា ១ ដុល្លារ ឬ ៤.០០០ រៀល
 • មានជំរើសនៃពេលវេលា ៣ ផ្សេងគ្នា
 • មិនគិតតម្លៃសេវា លើការបើកគណនីដំបូង
 • មិនមានការផាកពិន័យសំរាប់ការដកប្រាក់មុនកំនត់
 • ធានាសុវត្ថិភាព ដោយសង្គហឥណទានរបស់ប្រទេសបារាំង
ក់បញ្ញើតាមគម្រោងគណនីអប្បបរមាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
លុយខ្មែរ (៛)លុយខ្មែរ (៛)ដុល្លារ ($)
៦ ខែ២.០០០៣.៥០%៣.០០%
១២ ខែ២.០០០៤.០០%៣.៥០%
១៨ ខែ២.០០០៤.៥០%៤.០០%
២៤ ខែ២.០០០៥.០០%៤.៥០%
៣៦ ខែ២.០០០៦.០០%៥.៥០%

ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ ស៊ី អិម ខេ

 • ទាក់ទងសាខាណាមួយរបស់ ស៊ី អិម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត
 • សំរាប់ជនជាតិខ្មែរ
  • រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង ឯកសារ ១ ក្នុងចំនោមខាងក្រោម
   • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
   • លិខិតឆ្លងដែន
   • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សំរាប់ជនបរទេស៖ រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង លិខិតឆ្លងដែន