ប្រាក់សន្សំ


គណនីប្រាក់បញ្ញើតាម គំរោង

គម្រោងប្រចាំខែជាមួយនឹងសេវាដាក់ប្រាក់បញ្ញើ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំនងជួយសម្រេច ឲ្យបាននូវគោលដៅ ហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគតរបស់លោកអ្នក។

គណនីប្រាក់បញ្ញើតាមកាលកំណត់

វិធីសាស្រ្តងាយស្រួលបំផុតក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំនេញនៃអត្រាការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលវែង បើទោះជា ជាមួយនឹង បរិមាណប្រាក់ដ៏តិចតួចក៏ដោយ។

គណនីសន្សំជួយកុមារ

បើកគណនីគំរោងសន្សំសាមគ្គីភាពជាមួយ សេ អឹម កា គណនីនេះអាចមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះតែហត្ថលេខារបស់ឪពុកម្តាយរហូតដល់កូនអ្នកមានអាយុ១៨ឆ្នាំ។

គណនីសន្សំធម្មតា

មានលក្ខណៈងាយស្រួល និង សាមញ្ញបំផុតក្នុងការសន្សំ និង ដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

គណនីសន្សំរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍

បើកគណនីសន្សំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាជំរើសដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងការជួយលោកអ្នកបង្កើនថវិកាសំរាប់ការរៀបការ ចាប់ពីសាច់ប្រាក់បន្តិចបន្ទួច។​ ​សន្សំទៀងទាត់ដើម្បីអាពាហ៍ពិពាហ៍ របស់លោកអ្នក!