ស៊ី អិម ខេ ផ្តល់ជូននូវគណនីចម្រើនការប្រាក់ប្រចាំខែ ដែលលោកអ្នកអាចដក់ការប្រាក់ប្រចាំខែបាន តាមដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ ការផ្តល់ជូនមានអត្រាការប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

រយៈពេលប្រាក់ដុល្លារប្រាក់រៀល
១២ខែ២.៩០%៣.៤០%
១៨ខែ៣.៤០%៣.៩០%
២៤ខែ៣.៩០%៤.៤០%
៣៦ខែ៤.៩០%៥.៤០%
៤៨ខែ៥.៩០៦.៤០%
៦០ខែ៦.៤០%៦.៩០%

ឧទាហរណ៍៖ ជាមួយប្រាក់បញ្ញើ៥០,០០០ដុល្លារ លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាប្រាក់ប្រចាំខែ តាមរយៈពេលដែលដែលបានជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម៖

ការប្រាក់ប្រចាំខែរយៈពេលការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
១២០.៨៣ដុល្លារ១២ខែ២.៩០%
១៤១.៦៦ដុល្លារ១៨ខែ៣.៤០%
១៦២.៥៦ដុល្លារ២៤ខែ៣.៩០%
២០៤.១៦ដុល្លារ៣៦ខែ៤.៩០%
២៤៥.៨៣ដុល្លារ៤៨ខែ៥.៩០
២៦៦.៦៦ដុល្លារ៦០ខែ៦.៤០%
 • ទាក់ទងសាខាណាមួយរបស់ ស៊ី អិម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត
 • សំរាប់ជនជាតិខ្មែរ
  • រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង ឯកសារ ១ ក្នុងចំនោមខាងក្រោម
   • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
   • លិខិតឆ្លងដែន
   • សៀវភៅគ្រួសារ
  • សំរាប់ជនបរទេស៖ រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង លិខិតឆ្លងដែន