“ក្នងរយៈពេលប៉ុន្មានខែអ្នកនឹងមិនមានការភ្ញាក់ផ្លើយជាមួយប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នក!”

 • ជាមួយប្រាក់ដើមកំណត់រហូតដល់៥០០០ដុល្លារ ក្នុងសមាជិកម្នាក់
 • ការប្រាក់ផ្តល់ជូនរហូតដល់៥%
 • អ្នកយកប្រាក់មកផ្ញើយ៉ាងតិចត្រឹម៦ខែ
 • ប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកអាចដកបានគ្រប់ពេល ដោយមិនមានការពិន័យ
 • អ្នកទទួលបានការប្រាក់រៀងរាល់៦ខែម្តង ។ (ក្នុងករណីដកប្រាក់មុនកំណត់ ការប្រាក់ត្រូវបានគិតជូនតែប្រាក់បញ្ញើរាល់៦ខែម្តងប៉ុណ្ណោះ)

ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអ្នកយកប្រាក់មកផ្ញើនឹងស៊ីអិមខេ ចំនួន៥០០០ដុល្លារ ជាមួយនឹងការបន្តដោយស្វ័យប្រវត្ត នៃប្រាក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់៦ខែម្តង៖

រយៈពេលអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់របស់អ្នកនឹងកើនឡើងបាន
៦ ខែ៥១២៥.០០$២.៥០%
១២ ខែ៥២៥៣.១៣$៥.០៦%
១៨ ខែ៥៣៨៤.៤៥$៧.៦៩%
២៤ ខែ៥,៥១៩.០៦$១0.38%
៣៦ ខែ៥,៧៩៨.៤៧$១៥.៩៧%
៤៨ ខែ៦,០៩២.០១$២១.៨៤%
៦០ ខែ៦,៤០០.៤២$២៨.០១%

ទាក់ទងមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ ស៊ី អិម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទូលបានព័ត៌មានលំអិត។

តម្រូវការ៖

សំរាប់សមាជិកខ្មែរ

 • រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង ឯកសារ ១ ក្នុងចំនោមខាងក្រោម
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • លិខិតឆ្លងដែន
  • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សំរាប់សមាជិកបរទេស៖ រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង លិខិតឆ្លងដែន