គណនីសន្សំធម្មតាៈ

មានលក្ខណៈងាយស្រួល និង សាមញ្ញបំផុតក្នុងការសន្សំ និង ដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលយើងត្រូវការ៖

 • គណនីដំបូងអប្បបរមា ១ ដុល្លារ
 • អាចប្រើប្រាស់ជាលុយរៀល និង លុយដុល្លារ
 • មិនគិតតម្លៃសេវាលើ ការដាក់ និង ដកប្រាក់ នោះឡើយ សំរាប់សាខាទាំង ១០ នៅភ្នំពេញ
 • គណនីសន្សំធម្មតា គឺជាមធ្យោបាយក្នុងការដែលអាចប្រើប្រាស់សេវាផ្សេងៗទៀតរបស់ ស៊ី អិម ខេ
 • ជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អត្រានៃឥណទាន
 • ធានាសុវត្ថិភាព ដោយសង្គហឥណទានរបស់ប្រទេសបារាំង

ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយ ស៊ី អិម ខេ

 • ទស្សនាសាខាណាមួយរបស់ ស៊ី អិម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត
 • សំរាប់ជនជាតិខ្មែរ
  • រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង ឯកសារ ១ ក្នុងចំនោមខាងក្រោម
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • លិខិតឆ្លងដែន
  • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សំរាប់ជនបរទេស៖ រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង លិខិតឆ្លងដែន