វិធីសាស្រ្តងាយស្រួលបំផុតក្នុងការទទួលបានការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលវែង បើទោះជាមួយទឹកប្រាក់តិចតួចក៏ដោយ។

 • គណនីដំបូងអប្បបរមា ១០ ដុល្លារ ឬ ៤០.០០០ រៀល
 • ជំរើសនៃពេលវេលា
 • មិនគិតតម្លៃសេវា លើការបើកគណនីដំបូង
 • មិនមានការផាកពិន័យសំរាប់ការដកប្រាក់មុនកំណត់
 • ងាយស្រួលក្នុងការបន្ត
ប្រាក់បញ្ញើ តាមកាលកំនត់គណនីអប្បបរមាអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ​​គណនីអតិបរិមា
លុយខ្មែរ (៛)ដុល្លារ ($)លុយខ្មែរ (៛)ដុល្លារ ($)លុយខ្មែរ (៛)ដុល្លារ ($)
១២ខែ៤០.០០០១០៣.៥០%៣.០០%មិនកំណត់មិនកំណត់
១៨ខែ៤០.០០០១០៤.០០%៣.៥០%មិនកំណត់មិនកំណត់
២៤ខែ៤០.០០០១០៤.៥០%៤.០០%មិនកំណត់មិនកំណត់
៣៦ខែ៤០.០០០១០៥.៥០%៥.០០%មិនកំណត់មិនកំណត់
៤៨ខែ៤០.០០០១០៦.៥០%៦.០០%មិនកំណត់មិនកំណត់
៦០ខែ៤០.០០០១០៧.៥០%៧.០០%មិនកំណត់មិនកំណត់

ទាក់ទងមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ ស៊ី អិម ខេ ដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទូលបានព័ត៌មានលំអិត។

តម្រូវការ៖

សំរាប់សមាជិកខ្មែរ

 • រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង ឯកសារ ១ ក្នុងចំនោមខាងក្រោម
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
  • លិខិតឆ្លងដែន
  • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សំរាប់សមាជិកបរទេស៖ រូបថត (៤ * ៦) ១ សន្លឹក និង លិខិតឆ្លងដែន