ស៊ីអិមខេ​ ផ្តល់នូវលទ្ធភាពដើម្បីបំពេញគោលដៅរបស់អ្នក និងបង្កើតអាជីពដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។​ ស៊ីអិមខេ អាចអោយអ្នកនូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ សំរាប់ចំណាយលើថ្លៃសិក្សា។ នេះជាឳកាសមួយសំរាប់អ្នកដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាពអាជីបរបស់អ្នកក៏ដូចជាកំរិតជីវភាពរបស់អ្នកផងដែរ។

ជាមួយកម្ចីសិក្សានៅស៊ីអិមខេ
 • រយៈពេលរហូតដល់៧ឆ្នាំ (អាចចរចារបាន)
 • អត្រាការប្រាក់ត្រឹម ០.៩%ក្នុងមួយខែ
 • មិនមានវត្ថុប្រចាំ តែផ្តោតលើសម្ថភាពក្នុងការសិក្សា
 • ជំរើស៣យ៉ាងក្នុងការសងត្រឡប់

  ១ – គ្មានការសងត្រឡប់ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សា
  ២ – រំលោះតែការប្រាក់ប្រចាំខែ ក្នុងពេលសិក្សា
  ៣ – រំលោះទាំងការ ទាំងដើមប្រចាំខែ ក្នុងពេលកំពុងសិក្សា

  * ដើម្បីទទួលបានពត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ​ ០៩៩ ៤៤៤ ០០៦!

ចុចនៅទីនេះដើម្បីទាញយកខិត្តប័ណ្ណ