កម្ចីរហ័ស


ផ្ដល់ជូនចំពោះអតិថិជនដែលមានបញ្ហាបន្ទាន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលមិនបានត្រៀមទុកមុន​ ដូចជា គ្រោះថ្នាក់ បញ្ហាសុខភាព និងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងដោយមិនបានត្រៀមទុក។

ឥណទាននេះរហ័ស ងាយស្រួល ដោយផ្តោតលើបញ្ហាផ្ទាល់របស់សមាជិក។

សាច់ប្រាក់ចាប់ពី១០ដុល្លារ រហូតដល់១៥០ដុល្លារ ជាមួយអត្រាការប្រាក់១.៥%ក្នុងមួយខែ។

ដើម្បីទទួលបានកម្ចីនេះសមាជិកត្រូវមានៈ
  • ត្រូវជាសមាជិករបស់ស៊ី អិម ខេយ៉ាងតិច៣ខែ
  • ត្រូវជាសមាជិកសកម្ម (ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ស៊ី អិម ខេជាប្រចាំ)
  • ក្នុងករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ