កម្ចីឯកជន


កម្ចីឯកជន គឺផ្ដល់សំរាប់នីតិបុគ្គលក្នុងការទិញរបស់របរដូចជា ម៉ូតូ សំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ បង់ថ្លៃកូនរៀន ជាដើម ។ល។

កម្ចីផ្តល់ជួនជាប្រាក់ដុល្លារ ឬ ប្រាក់រៀល ដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពនៃការសងត្រឡប់ ប្រចាំខែ។​​

គុណសម្បត្តិៈ
  • ប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់ស៊ីអិមខេ ដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នក
  • អាជ្រើសរើសយកប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
  • ការប្រាក់សមរម្យ គណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់
  • អាចបង់ប្រាក់នៅតាមសាខាទាំង១៧របស់ស៊ីអិមខេទូទាំងប្រទេស
  • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក