កម្ចីឯកជន


កម្ចីឯកជន ផ្ដល់សំរាប់នីតិបុគ្គលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន។

កម្ចីផ្តល់ជួនជាប្រាក់ដុល្លារ ឬ ប្រាក់រៀល ដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពនៃការសងត្រឡប់ ប្រចាំខែ។​​

គុណសម្បត្តិៈ
  • អាចប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់ស៊ីអិមខេ ដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នកបំផុត
  • អាជ្រើសរើសយកកម្ចីជាប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
  • ការប្រាក់សមរម្យ គណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់
  • អាចសងប្រាក់នៅសាខាស៊ីអិមខេណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬតាមរយៈភ្នាក់ងារ វីង (Wing)
  • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក