ក្រេឌីអិនហ្វាញ


ប្រាក់កម្ចីផ្តល់ជូនអតិថិជនដោយសងត្រឡប់មកវិញនៅពេលកំណត់ជាក់លាក់ (ទាំងដើម ទាំងការ)​ នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។

គុណសម្បត្តិៈ

  • អាចប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់ស៊ីអិមខេ ដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នក
  • អាជ្រើសរើសយកកម្ចីជាប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
  • ការប្រាក់សមរម្យ គណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់
  • អាចបង់ប្រាក់នៅតាមសាខាណាមួយរបស់ស៊ីអិមខេដែលនៅជិតលោកអ្នកឬតាមរយៈភ្នាក់ងារវីង (Wing)
  • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក