កម្ចីសំរាប់អាជីវកម្ម


ស៊ីអិមខេ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនអតិថិជនទាំងប្រាក់រៀល និង ដុល្លារ សម្រាប់អាជីវកម្ម​ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប  ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តរំលោះទាំងដើមទាំងការ ហើយការប្រាក់ថយចុះប្រចាំខែ។

គុណសម្បត្តិៈ
  • អាចប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់ស៊ីអិមខេ ដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នក
  • អាជ្រើសរើសយកកម្ចីជាប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
  • ការប្រាក់សមរម្យ គណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់
  • អាចបង់ប្រាក់នៅតាមសាខាណាមួយរបស់ស៊ីអិមខេដែលនៅជិតលោកអ្នកឬតាមរយៈភ្នាក់ងារវីង (Wing)
  • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក