កម្ចីសំរាប់អាជីវកម្ម


ស៊ី អិម ខេ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនអតិថិជនទាំងប្រាក់ រៀល និង ដុល្លារ សម្រាប់អាជីវកម្ម​ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាប ចាប់ពី០.៨៣% ក្នុងមួយខែ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តរំលោះទាំងដើមទាំងការ ហើយការប្រាក់ថយចុះប្រចាំខែ។

គុណសម្បត្តិៈ
  • ប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់ស៊ីអិមខេ ដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នក
  • អាជ្រើសរើសយកប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
  • ការប្រាក់សមរម្យ គណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់
  • អាចបង់ប្រាក់នៅតាមសាខាទាំង១៧របស់ស៊ីអិមខេទូទាំងប្រទេស
  • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក