ការបើកប្រាក់ខែមុន


ប្រាក់កម្ចីផ្តល់ជូនតែសមាជិកដែលមានសេវាបើកប្រាក់ខែជាមួយ ស៊ី អិម ខេ។ ទឹកប្រាក់ដែលអាចដកបានមានត្រឹមតែ ៥០% នៃប្រាក់ខែ ហើយការបើកប្រាក់ខែមុនកំណត់គឺអាចធ្វើឡើងបានត្រឹមតែ ១ ខែប៉ុននោះ។

ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មនេះ៖
  •  ជាអតិថិជន ស៊ី អិម ខេ ដែលមានសេវាបើកប្រាក់ខែផ្ទាល់
  • មិនត្រូវការវត្ថុបញ្ចាំ

គុណសម្បត្តិ៖

  • ប្រឹក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់ស៊ីអិមខេ ដែលមានសាខានៅជិតលោកអ្នក
  • អាជ្រើសរើសយកប្រាក់រៀល ឬប្រាក់ដុល្លារ
  • ការប្រាក់សមរម្យ គណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់
  • អាចបង់ប្រាក់នៅតាមសាខាទាំង១៧របស់ស៊ីអិមខេទូទាំងប្រទេស
  • រយៈពេលកម្ចីមានភាពបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក