ឥណទាន


ស៊ី អិម ខេ  ផ្ដល់នូវសេវាឥណទានមួយចំនួនដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់លោកអ្នក។ ទំហំនៃប្រាក់កម្ចីចាប់ពី ៤០,០០០រៀល រឺ ១០ដុល្លារ ជាមួយនឹងរយៈពេល រហូត ៣៦ខែ។ អត្រាការប្រាក់ចាប់ពី ១.៥% ដល់ ២.5% ក្នុង ១ ខែ អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃប្រាក់ កម្ចី។ ការសង ត្រឡប់គឺធ្វើឡើង ១ ខែ ម្តង និង អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់ អនុវត្ដន៏តាមយុទ្ធវិធី សងត្រឡប់បន្តិចម្ដងៗ។

 

កម្ចីសំរាប់អាជិវកម្ម

ស៊ី អិម ខេ  ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់សមាជិកទាំងប្រាក់ រៀល និង ដុល្លា សំរាប់គោលបំណងអាជីវកម្

ក្រេឌីអិនហ្វាញ

ប្រាក់កម្ចីផ្តល់ជូនគ្រប់គោលបំណងដោយសមាជិកដោយសងត្រឡប់មកវិញនៅពេលកំនត់ជាក់លាក់ (ទាំងដើម ទាំងការ) នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។

ហិរញ្ញប្បទានលើបំណុលចាស់

នៅ ស៊ី អិម ខេ យើងបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីលោកអ្នកឲ្យនៅតែមួយ! លទ្ធផល៖

  • កាត់បន្ថយកំរោងចំណាយប្រចាំខែសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក
  • ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ