ឥណទាន


ស៊ីអិមខេ  ផ្ដល់នូវសេវាឥណទានដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់លោកអ្នក។ ទំហំនៃប្រាក់កម្ចីមិនកំណត់ជាមួយនឹងរយៈពេល រហូតដល់២០ឆ្នាំ។ អត្រាការប្រាក់អាស្រ័យទៅលើប្រភេទកម្ចី។ ការសង ត្រឡប់គឺធ្វើឡើង ១ខែម្តង និង អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគណនាទៅលើប្រាក់ដើមដែលនៅសល់។

កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន

កម្ចីជាលក្ខណៈឯកជន គឺផ្ដល់សំរាប់នីតិបុគ្គលក្នុងការបំពេញនូវតម្រូវការជាក់ស្តែង។ កម្ចីផ្ដល់ជូនជាពិសេសដល់អតិថិជនចាស់និងថ្មីដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅ ស៊ីអិមខេ។ ប្រាក់កម្ចីអាចផ្ដល់ជូនគ្រប់ គោលបំណង និងគ្រប់ពេលវេលា។

កម្ចីសំរាប់អាជីវកម្ម

ស៊ីអិមខេ  ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនទាំងប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារ សំរាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម

ក្រេឌីអិនហ្វាញ

ប្រាក់កម្ចីផ្តល់ជូនគ្រប់គោលបំណងដោយអតិថិជន ត្រូវសងត្រឡប់មកវិញនៅពេលកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយ (ទាំងដើម ទាំងការ) នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យា។

ហិរញ្ញប្បទានលើបំណុលចាស់

នៅ ស៊ីអិមខេ យើងបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីលោកអ្នកឲ្យនៅតែមួយ! លទ្ធផល៖

  • កាត់បន្ថយគម្រោងចំណាយប្រចាំខែសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក
  • ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ