ហិរញ្ញប្បទានលើបំណុលចាស់


 

  • លោកអ្នកមានបំណុលច្រើនមែនទេ?
  • លោកអ្នកត្រូវសង៣ ទៅ៤ ស្ថាប័នក្នុងមួយខែមែនទេ?
  • ការប្រាក់ផ្សេងគ្នា រយៈពេលផ្សេងគ្នា តើលោកអ្នកត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណា?
  • តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអស់ប្រាក់តិច?

នៅ ស៊ី អិម ខេ យើងបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីលោកអ្នកឲ្យនៅតែមួយ!

លទ្ធផល៖

  • កាត់បន្ថយកំរោងចំណាយប្រចាំខែសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក
  • ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការ

ឧទាហរណ៍៖ លោកអ្នកត្រូសងស្រឡប់ទៅស្ថាប័ន៣រាល់ខែដូចខាងក្រោមៈ

កម្ចីដែលមានរយៈពេលប្រាក់សងប្រចាំខែបំណុលនៅសល់
កម្មីទិញម៉ូតូ24 ខែ100ដុល្លារ1,300ដុល្លារ
កម្ចីជួសផ្ទាល់ខ្លួន36 ខែ170ដុល្លារ2,200ដុល្លារ
កម្មីទិញទូរស័ព្ទ12 ខែ78ដុល្លារ500ដុល្លារ
សរុប348ដុល្លារ4,000ដុល្លារ

ស៊ី អិម ខេ  រៀបចំជូនលោកអ្នកនូវគំរោងដូចខាងក្រោម៖

កម្ចីដែលបញ្ចូលគ្នាហើយ(1)រយៈពេលប្រាក់សងប្រចាំខែប្រាក់សងប្រចាំខែបានថយរហូតដល់
កម្ចីចាស់ 4,000$ + 1,000$ ថែមពីលើសម្រាប់គំរោងថ្មី = 5000$60 ខែ119.55ដុល្លារ228.45ដុល្លារ

ធ្វើដូចខាងលើនេះ លោកអ្នកមិនត្រឹមតែអាចសល់ប្រាក់228.45ដុល្លារក្នុង១ខែទេ ប៉ុន្តែលោកអ្នកទទួលបានប្រាក់បន្ថែម1000ដុល្លារ សម្រាប់ប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការថែមទៀត!

អត្ថប្រយោជន៍៖

  • មានភាពងាយស្រួល
  • សំណងប្រចាំខែជាមួយកម្ចីតែ១ រយៈពេលតែមួយ ងាយស្រួលក្នុងការតាមដាន
  • កាត់បន្ថយចំនួនបង់ប្រចាំខែរបស់លោកអ្នក
  • ស៊ីអិមខេ  យើងនឹងរៀបចំក្នុងការបង់ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីរបស់លោកអ្នក ពីស្ថាប័នឬធនាគារដែលអ្នកបានខ្ចី

ប្រាក់កម្ចីយោងទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់ស៊ីអិមខេ . កាត់បន្ថយការប្រាក់បច្ចុប្បន្នរបស់អ្នករហូតដល់២០% ដោយយោងទៅលើគុណភាពរបស់អ្នកស្នើសុំកម្ចីនិងរបស់ធានារ។ សម្រាប់កម្ចីទំហំ 5000ដុល្លារ រយៈពេល 60ខែ ចំនួននៃការបង់ត្រឡប់អាចស្មើនឹង 119.55ដុល្លារ ហើយការប្រាក់ដែលត្រូវខាតបង់គឺ 2373.35 ដុល្លារ ប្រសិនបើការប្រាក់ 1%ក្នុង១ខែ (ដោយបូករួមជាមួយការប្រាក់ + ថ្លៃសេវារដ្ឋបាល តែមិនបូក ថ្លៃធានាររ៉ាប់រងលើកម្ចីទេ)។

បំណុលត្រូវតែមានការតាំងចិត្តក្នុងការសងត្រឡប់មកស៊ីអិមខេ វិញ