ស៊ី អិម ខេ មានសេវាកម្មដូចជាៈ

សេវាសន្សំ : គណនីសន្សំធម្មតា គណនីប្រាក់បញ្ញើតាមគំរោង គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំនត់

ឥណទាន : ការបើកប្រាក់ខែមុន កម្ចីសំរាប់អាជិវកម្មៈកម្ចីឯកជន កម្ចីដែលមានការផ្ទេរប្រាក់ខែជារៀងរាល់ខែ Quiet Loan ប្រាក់កម្ចីតាមគំរោង Credit in fine

សេវាកម្មផេ្សងៗ : ប្រាក់សន្សំសោធននិវត្តន៍ ការផ្ទេរប្រាក់ខែ