ស៊ី អិម ខេ មានសេវាកម្មដូចជាៈ

ឥណទាន : កម្ចីសំរាប់អាជិវកម្មៈ កម្ចីឯកជន Quiet Loan ប្រាក់កម្ចីតាមគំរោង Credit in fine