ការិយាល័យកណ្ដាលៈ ស៊ីអិមខេ ភីអិល​ស៊ី

ផ្ទះលេខ 171-173 ផ្លូវ 110 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ

ប្រអបសំបុត្រលេខៈ 1102 ទូរស័ព្ទលេខ: 023 221 971

អ៊ីម៉ែលៈ info@cmk.com.kh, គេហទំព័រ: www.cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៨:០០ព្រឹក – ៥:០០ល្ងាច (ច័ន្ទ-សុក្រ) និង ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង  ៨:០០ព្រឹក – ១១:៣០ព្រឹក

សាខាភ្នំពេញ

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)

ម៉ោងធ្វើការៈ ពីថ្ងៃច័ន្ទ​ដល់ថ្ងៃសុក្រ ៨:៣០ព្រឹក – ៤:៣០ល្ងាច   និងថ្ងៃសៅរ៍  ៨:៣០ព្រឹក – ១១ៈ០០ព្រឹក

១. ស៊ីអិមខេសាខាព្រះអង្គដួង

ផ្ទះលេខ 171-173 ផ្លូវ 110 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ
ទូរស័ព្ទ 023 724 226, 077 400 315
អ៊ីម៉ែលៈ pad@cmk.com.kh

២. ស៊ីអិមខេសាខាបឹងកេងកង

ផ្ទះលេខ 198 ផ្លូវ 51 កែងផ្លូវ 370 សង្កាត់បឹងកេងកង1 ខណ្ឌបឹងកេងកង
ទូរស័ព្ទ 023 727 624,077 400 327
អ៊ីម៉ែលៈ bkk@cmk.com.kh

 

សាខាខេត្ត

៣. ស៊ីអិមខេសាខាសៀមរាប

ផ្ទះលេខ 564, E0, E1, E2 ផ្លូវទេពវង្ស  ភូមិមណ្ឌល1 សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ 063 764 207, 077 400 324
អ៊ីម៉ែលៈ srp@cmk.com.kh

៤. ស៊ីអិមខេសាខាខេត្តព្រះសីហនុ

ផ្លូវលេខ705 ភូមិបី សង្កាត់បី  ខេត្តព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទ 034 210 620/ 099 444 031
អ៊ីម៉ែលៈ shv@cmk.com.kh