ការិយាល័យកណ្ដាលៈ ស៊ីអិមខេ ភីអិល​សីុ 

ផ្ទះលេខ 171-173 ផ្លូវ 110 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ

ប្រអបសំបុត្រលេខៈ 1102 ទូរស័ព្ទលេខ: 023 221 971 ទូរសារលេខៈ023 990 521

អ៊ីម៉ែលៈ info@cmk.com.kh, គេហទំព័រ: www.cmk.com.kh

សាខាភ្នំពេញ

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)

ម៉ោងធ្វើការៈ ៨:៣០AM – ៥:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

១. ស៊ីអិមខេរិយាល័យកណ្តាល

ផ្ទះលេខ 171-173 ផ្លូវ 110 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ  023 221 971
អ៊ីម៉ែលៈ ccb@cmk.com.kh

២. ស៊ីអិមខេបឹងកេងកង

ផ្ទះលេខ 198 ផ្លូវ 51 កែងផ្លូវ 370 សង្កាត់បឹងកេងកង1 ខណ្ឌចំការមន
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 023 727 624,077 400 327
អ៊ីម៉ែលៈ bkk@cmk.com.kh

៣. ស៊ីអិមខេព្រះអង្គដួង

ផ្ទះលេខ 171-172 ផ្លូវ 110 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 023 724 226, 077 400 315
អ៊ីម៉ែលៈ pad@cmk.com.kh

សាខាខេត្ត

០៤. ស៊ីអិមខេសៀមរាប

ផ្ទះលេខ 564, E0, E1, E2 ផ្លូវទេពវង្ស  ភូមិមណ្ឌល1 សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ 063 764 207, 077 400 324
អ៊ីម៉ែលៈ srp@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៧:៣០AM – ៤:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:៣០AM – ១១:៣០ សៅរ៍

០៥. ស៊ីអិមខេខេត្តព្រះសីហនុ

ទុលមុខផ្សារ ៣០០ ផ្លូវមិត្តភាព (ហៅអូ១) ភូមិមួយ សង្កាត់៤ ខ័ណ្ឌមិត្តភាព ខេតុព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទ 034 210 620/ 099 444 031
អ៊ីម៉ែលៈ shv@cmk.com.kh

ថ្ងៃធ្វើការៈ ច័ន្ទ-សៅរ៍ (ពេលព្រឹក)
ម៉ោងធ្វើការៈ ៨:០០AM – ៥:០០ PM ច័ន្ទ-សុក្រ –  ៨:០០AM – ១១:៣០ សៅរ៍