ការិយាល័យកណ្ដាលៈ ស៊ីអិមខេ

ផ្ទះលេខ 171-172 ផ្លូវ 110 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

ប្រអបសំបុត្រលេខៈ 1102 ទូរស័ព្ទលេខ: 023 221 971 ទូរសារលេខៈ023 990 521

អ៊ីម៉ែលៈ info@cmk.com.kh, គេហទំព័រ: www.cmk.com.kh

 

ផ្ញើសារមក ស៊ីអិមខេ