​ ដើម្បីជាចំណែកនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីអិមខេកំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកដែល មានទេពកោសល្យខ្ពស់​ ចេះបត់បែន មានការជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងពេញចិត្តនឹងការបម្រើអតិថិជនដើម្បីចូលរួមបំរើការងារ
នៅស៊ីអិមខេ។

តំណែងជ្រើសរើសខាងក្រោម៖