ស៊ី អិម ខេ គឺជាកម្មវិធីរបស់អង្គការអន្តរជាតិ ស៊ី អាយ ស៊ី អឺម ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងផ្ដោតទៅលើ
ការលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍន៏ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៏ តាមរយៈការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រប់ស្រទាប់ប្រជាជនជា
ពិសេសប្រជាជន ដែលពុំមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ធនាគារ។​ ដើម្បីជាចំណែកនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីអិមខេកំពុងស្វែងរកបុគ្គលិកដែល
មានទេពកោសល្យខ្ពស់​ ចេះបត់បែន មានការជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងពេញចិត្តនឹងការបម្រើអតិថិជនដើម្បីចូលរួមបំរើការងារ
នៅស៊ីអិមខេ។

តំណែងជ្រើសរើសខាងក្រោម៖