ប្រវត្តិរបស់ ស៊ី អិម ខេ

ចាប់ពីឆ្នាំ 2004 ដល់ឆ្នាំ 2017 ស៊ីអិមខេ បានកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាសហករណ៍ធនាគារដែលមានការទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានអតិថិជនជាង 30,000 នាក់ដែលមកពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គម។

នៅឆ្នាំ 2018 យើងបាន និងកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញ ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រាសកម្ពុជា ដែលបានចុះបញ្ជីយ៉ាងពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៃសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងការវិនិយោគ។ យើងមានមោទនភាពចំពោះក្រុមការងារដែលមានសមត្ថភាព ចម្រុះភាព និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំធ្វើការជាមួយគ្នា ដែលជាឧបករណ៍ដើម្បីនាំយើងទៅរកអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាង។