ប្រវត្តិរបស់ ស៊ី អិម ខេ

រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកស៊ីអិមខេបានកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននិងក្លាយជាស្ថាប័នដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានអតិថិជនជាង 3,000 នាក់មកពីគ្រប់វិស្ស័យ។

នៅឆ្នាំ 2018 យើងបានផ្លាស់ប្តូរពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មកជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានចុះបញ្ជីយ៉ាងពេញលេញនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៃសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងការវិនិយោគ។ យើងមានមោទនភាពចំពោះក្រុមការងារដែលមានសមត្ថភាព ចម្រុះភាព និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីនាំយើងទៅរកអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាង។