សំណើកម្ចីអនឡាញ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

នាម*
គោត្តនាម *
ភេទ *
ស្ថានភាពគ្រួសារ *
លេខទំនាក់ទំនងទី ១*
លេខទំនាក់ទំនងទី ២*
អុីម៉ែលផ្ទាល់ខ្លួន*
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន*
ទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍*
ភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធ *

ព័ត៌មានការងារ

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន*
តួនាទី*
ប្រាក់បៀវត្សបច្ចុប្បន្ន*
អតីតភាពបម្រើការងារ*
ទំហំឥណទានស្នើសុំ (ដុល្លារ)*
រយៈពេលឥណទាន (ខែ)*
គោលបំណងនៃកម្ចី*
ជាសមាជិកនៃ / ឬ*

ឯកសារដែលត្រូវការ:

ប្រភេទឯកសារដែលអាចដាក់បាន (.pdf .zip .rar .jpg .png .bmp .gif)
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
សៀវភៅគ្រួសារ​ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ន
កាតកន្លែងធ្វើការ
ប័ណ្ណប្រាក់ខែ / របាយការណ៍ធនាគារ (រយៈពេល ៣​ ខែចុងក្រោយ)