ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្តីពីកិច្ចគាំពារអតិថិជន សូមអតិថិជនដែលមិនពេញចិត្តនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ ស៊ីអិមខេ ធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយផ្ទាល់មាត់មកកាន់បុគ្គលិកសាខា ឬភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជន តាមរយៈលេខទូរសព័្ទ 023 ​221 ​971 ឬតាមរយៈលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដាក់ក្នុងប្រអប់សំបុត្រ(បណ្តឹងអតិថិជន)ដែលមាននៅបញ្ជរនៅតាមសាខានីមួយៗ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល hrd@cmk.com.kh

សេចក្តីលម្អិតរបស់បណ្តឹងមានដូចជា៖

  • ឈ្មោះអតិថិជន ឫអ្នកតំណាង
  • អាស័យដ្ឋាន
  • លេខទូរស័ព្ទ
  • កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា
  • និងគោលបំណង។

គ្រឹះស្ថាន នឹងព្យាយាមផ្តល់ដំណោះស្រាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជូនអតិថិជនក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃចំពោះបណ្តឹងផ្ទាល់មាត់ និង៣០ថ្ងៃចំពោះបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

 

ស៊ីអិមខេ ម.ក.

នាយកដ្ឋានដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន